Poskytování zdravotní péče v okresu Bruntál je zatím stabilizované říká Ladislav Václavec ředitel krnovské nemocnice

Velmi diskutovaným tématem současnosti je krize ve zdravotnictví. V měsíci březnu byla veřejnost informovaná prostřednictvím médií  – ČT 24 a celostátními deníky o rozkladu českého zdravotnictví. Tuto informační kampaň zahájila Česká lékařská komora (ČLK), aby upozornila občany ČR, že stav českého zdravotnictví se nachází ve vážné krizi a ohrožuje tak kvalitu, bezpečnost a dostupnost zdravotní péče u nás. Za nejzávažnější problémy současnosti, které přispívají k zoufalé situaci českého zdravotnictví, byly mimo jiné označeny následující: nedostatečné financování zdravotnických výkonů, kritický nedostatek kvalifikovaných zdravotníků – zejména zdravotních sester a atestovaných lékařů pro stěžejní obory medicíny a s tím spojené porušování platných zákonů a přesčasové práce, dále rozpad sítě interních, chirurgických a gynekologicko-porodnických oddělení nejenom v okresních, ale i nemocnicích vyššího typu.

Na aktuální stav poskytované zdravotní péče v okresu Bruntál jsme se zeptali přímo ředitele krnovské a opavské nemocnice MUDr. Ladislava Václavce, MBA.

 

„Pane řediteli, ředitelem krnovské nemocnice Sdruženého zdravotnického zařízení v Krnově jste již 8. rokem, vnímáte současné problémy ve zdravotnictví opravdu tak závažné, jak se v médiích prezentují?“

„Současné zdravotnictví se potýká opravdu s mnoha problémy, a to hned ve více rovinách. Je pravdou, že kvalifikovaných lékařů a zdravotních sester začíná být ve zdravotnictví nedostatek. Důvodem jsou nejenom nízké platy lékařů a sester v porovnání s kolegy na západ od našich hranic, ale i špatně nastavený, složitý systém vzdělávání zdravotnických pracovníků, který budoucí zdravotnické pracovníky odrazuje a demotivuje se této profesi vůbec věnovat. K situaci nespokojenosti přispívá i fakt, že je špatně nastavená přesčasová práce lékařů, protože je tady skupina nemocničních lékařů, kteří zajišťují veškeré pohotovostní služby a na druhé straně množství soukromých lékařů, kteří se na službách až na výjimky vůbec nepodílejí. Dalším velkým problémem je rozmístění sítě nemocnic. Neexistuje totiž zaručená páteřní síť nemocnic, to znamená, že není garantovaná jedna nemocnice v každém okrese, která by poskytovala komplexní zdravotní péči všem pacientům daného regionu.“

 

Vnímáte tedy, že dostupnost, kvalita a bezpečnost zdravotnické péče v našem regionu je ohrožena?“

„To si nemyslím, i když současnou krizi ve zdravotnictví nelze podceňovat! U nás se krize dotýká relativním nedostatkem lékařů zejména na gynekologii a pediatrii. My se ale samozřejmě snažíme na aktuální situaci reagovat a provádět taková opatření, která zajistí kvalitní a dostupnou péči pro všechny pacienty našeho regionu. Musíte však brát v úvahu, že každý region má svoje specifika a „místní“ problémy, které musíte s tímto vědomím řešit. Po uzavření klíčových oddělení Podhorské nemocnice v Bruntále určitě nedošlo k tomu, že bychom neošetřili nějakého pacienta z této oblasti pro nedostatek kapacity naší nemocnice, Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, p. o. Snažíme se všemi mechanismy reflektovat aktuální potřebu a poskytovat zdravotní péči všem našim pacientům. Velkou výhodu vidím ve spojení se Slezskou nemocnicí v Opavě, p. o. (SNO), kterou současně řídím jako ředitel od roku 2011 a kdy jsme schopni tímto spojením a výraznou podporou vedení moravskoslezského kraje poskytnout opravdu komplexní zdravotní péči všem pacientům v regionu.“

 

„Jak konkrétně zajišťujete zdravotní péči pro pacienty z místního regionu a spádové oblasti?“

„Tak především je to bezproblémové fungování všech oddělení naší nemocnice – ARO, interní, chirurgické, ortopedické, urologické, plicní, neurologické, gynekologicko-porodnické, dětské, rehabilitační a dále zajištění zdravotnické péče v odborných ambulancích, kdy poměrně v nedávné době se nám podařilo mimo jiné otevřít ambulanci všeobecně praktického a závodního lékaře, ordinaci dětského praktického lékaře a psychiatrickou ambulanci a dále plánujeme vzhledem k potřebě otevřít i kožní ambulanci. Pro seniorské pacienty budujeme ve Městě Albrechtice při LDN Komplexní centrum geriatrické a paliativní péče, které bude provázané s nově rozšiřující se Terénní (domácí) ošetřovatelskou péčí se sídlem ve SZZ v Krnově. Obě centra vnikají za podpory švýcarsko-české spolupráce a jsou spolufinancované dotačními tituly prostřednictvím MZ ČR.“

 

„Jak vidíte fungování zdravotnické péče u nás do budoucna?“

„Doufám, že celková situace ve zdravotnictví se stabilizuje a Ministerstvo zdravotnictví ČR a vláda ČR najdou společná řešení pro klíčové problémy současného zdravotnictví. Byl bych velmi rád, kdyby se pozornost zaměřila i na naše pacienty v seniorském věku, kterých rychle přibývá a jejich problémy jak zdravotní, tak i sociální jsou zásadní, celospolečenské. Moc bych si přál, aby se pacienti v našem zdravotnickém zařízení cítili bezpečně a aby jim byla vždy poskytnuta odborná lékařská péče spojená s profesionálním přístupem.“